Gesamtsumme
Kostenfreie Lieferung ab einem Einkaufswert von 50,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Product image
Milka Zarte Momente Pralines Mix
99.99 €
In den Warenkorb
Zatvoriť

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Príchute čokolád a sušienok Milka“

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky súťaže s názvom „Príchute čokolád a sušienok Milka“ (ďalej len „Súťaž“). Pravidlá sú po celú dobu trvania Súťaže sprístupnené na webovej stránke s doménovým menom https://www.facebook.com/milka.slovakia (ďalej len „Stránka s Pravidlami“).


1.2. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto Pravidlách (ďalej len „Súťažiaci“).


1.3. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj bezpodmienečný súhlas s Pravidlami. Zapojením sa do Súťaže berie Súťažiaci na vedomie, že Výhry vložené do Súťaže v zmysle týchto Pravidiel majú povahu daru v prospech Výhercu a Výherca preto nemá voči Usporiadateľovi nároky z vadného plnenia vo vzťahu k Výhre.


1.4. Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k Súťažiacim na území Slovenskej republiky.


2. Usporiadateľ Súťaže


2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo: CHE-114.352.032, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zűrich, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len „Usporiadateľ“).


2.2. Usporiadateľ poveruje organizáciou Súťaže spoločnosť Digital First Marketing Group s.r.o., IČO: 082 62 683, so sídlom Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zapísanú v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. C 360807 (ďalej len „Organizátor“). Pokiaľ sú v týchto Pravidlách určité práva priznané Usporiadateľovi, platí, že v rovnakom rozsahu môže takéto oprávnenia vykonávať v mene Usporiadateľa aj Organizátor.


2.3. Usporiadateľ je správcom profilu na sociálnej sieti Facebook s názvom „milka.slovakia“ dostupného na webovej stránke s doménovým menom https://www.facebook.com/milka.slovakia (ďalej len „Súťažná stránka“). Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a nijako s ním nesúvisí. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne povinnosti voči Súťažiacim.


3. Súťaž


3.1. Súťaž prebieha prostredníctvom Súťažnej stránky.


3.2. Súťaž prebieha v období od 12.4.2023 do 31.5.2023 (ďalej len „Súťažné obdobie“), a to v celkom 7 súťažných týždňoch (ďalej len „Súťažný týždeň“); Súťažný týždeň začína vždy v stredu počnúc dňom 12.4.2023 a končí v utorok nasledujúceho kalendárneho týždňa s výnimkou posledného Súťažného týždňa, ktorý končí až v stredu nasledujúceho kalendárneho týždňa, t.j. dňa 31.5.2023. Usporiadateľ je oprávnený Súťažné obdobie predĺžiť, a to oznámením adresovaným Súťažiacim uverejneným na Stránke s Pravidlami.


3.3. Na Súťažnej stránke v priebehu Súťažného obdobia prebieha taktiež súťaž pre územie Českej republiky. Táto Súťaž a súťaž pre územie Českej republiky prebiehajú nezávisle na sebe a Výhry zaradené do tejto Súťaže sú určené výhradne pre Súťažiacich s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.


4. Súťažiaci


4.1. Súťažiacim môže byť výlučne osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. V rámci jedného Súťažiaceho týždňa sa každý Súťažiaci môže do Súťaže zapojiť len raz.


4.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a osoby v obdobnom vzťahu voči Usporiadateľovi alebo Organizátorovi alebo ich obchodných partnerov, dodávateľov, reklamných a PR agentúr a iných osôb akokoľvek sa podieľajúcich na usporiadaní Súťaže, ani rodinní príslušníci či členovia spoločnej domácnosti uvedených osôb alebo osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.


4.3. Usporiadateľ je oprávnený zo Súťaže vylúčiť všetky osoby, ktoré nespĺňajú podmienky Pravidiel alebo im inak nevyhovujú alebo ak Pravidlá porušia. Usporiadateľ je oprávnený vyzvať Súťažiaceho na preukázanie skutočností dokazujúcich jeho platnú účasť v Súťaži. V prípade, ak Usporiadateľ počas doby konania Súťaže zistí, že Súťažiaci nespĺňa podmienky Pravidiel, prípadne pokiaľ Súťažiaci odmietne preukázať alebo dostatočne nepreukáže skutočnosti dokazujúce jeho platnú účasť v Súťaži, je oprávnený takéhoto Súťažiaceho bez ďalšieho zo Súťaže vylúčiť. Usporiadateľ je taktiež oprávnený vylúčiť zo Súťaže každého Súťažiaceho, ktorý v rámci svojho profilu na sociálnej sieti Facebook uviedol nepravdivé alebo fiktívne údaje, či u ktorého existuje dôvodné podozrenie, že v Súťaži uplatňuje nekalé, podvodné alebo nečestné praktiky, alebo ktorý porušuje dobré mravy (napríklad uvádza vulgarizmy v rámci svojich kontaktných údajov alebo inak v rámci Súťaže). Pokiaľ sa ukáže, že sa akákoľvek osoba aj napriek skutočnosti, že nesplnila podmienky Súťaže, stala Výhercom, nemá takáto osoba nárok na Výhru a Usporiadateľ je oprávnený postupovať podľa čl. 7.4. Pravidiel.


5. Podmienky účasti v Súťaži

5.1. Na začiatku každého Súťažného týždňa Usporiadateľ na Súťažnej stránke zverejní príspevok (ďalej len „Príspevok“) so súťažnou otázkou, ktorú výslovne ako súťažnú otázku označí (ďalej len „Súťažná otázka“).


5.2. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí splnením nasledujúcich podmienok:
1. Súťažiaci musí byť užívateľom sociálnej siete Facebook a mať počas celého Súťažného obdobia aktívny svoj účet na sociálnej sieti Facebook a zároveň musí spĺňať a nesmie porušovať pravidlá tejto sociálnej siete;
2. Počas Súťažného obdobia vloží Súťažiaci pod Príspevok komentár (ďalej len „Komentár“) s odpoveďou na Súťažnú otázku, v ktorom uvedie odpoveď na Súťažnú otázku. Súťažné otázky budú smerovať na príchute čokolád a sušienok Milka, pričom za správne budú považované odpovede zahrňujúce príchuť čokolády, ako aj odpovede zahrňujúce príchuť sušienok, aj keby sa Súťažná otázka týkala len príchute čokolády alebo len príchute sušienok.


5.3. Komentár nesmie byť vulgárny alebo zosmiešňujúci, rasistický, hanlivý či urážlivý, ohovárajúci alebo na cti utŕhajúci, neslušný či obscénny, zastrašujúci alebo ohrozujúci, odporujúci dobrým mravom, akýmkoľvek spôsobom porušujúci či ohrozujúci všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolunažívania alebo akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, obsahujúci náboženský alebo politický podtext alebo majúci všeobecne neprijateľný obsah oznámenia. Komentár tiež nesmie porušovať alebo ohrozovať práva alebo oprávnené záujmy Usporiadateľa, Organizátora ani sociálnej siete Facebook a nesmie z neho akokoľvek vyplývať, priamo alebo nepriamo, propagácia výrobkov, služieb alebo podniku inej osoby. O tom, či je Komentár zakázaný v zmysle tohto odseku, rozhoduje Usporiadateľ podľa svojho vlastného uváženia.


5.4. Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť, či je Komentár a ďalšie podmienky účasti v Súťaži v súlade s Pravidlami. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže takých Súťažiacich, o ktorých bude mať za to, že podmienky Súťaže nesplnili alebo účasť v Súťaži dosiahli podvodným konaním. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže aj po skončení Súťažného obdobia; Usporiadateľ nie je povinný Súťažiaceho o vylúčení zo Súťaže informovať a je oprávnený postupovať podľa čl. 7.4. Pravidiel.


5.5. V prípade, ak bude Komentár nečitateľný alebo použitý opakovane, je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť; Usporiadateľ nie je povinný Súťažiaceho o vylúčení zo Súťaže informovať a je oprávnený postupovať podľa čl. 7.4. Pravidiel.


6. Výhry

6.1. V Súťaži sa súťaží o nasledujúcu výhru (ďalej len „Výhra“): box obsahujúci nasledujúce produkty Milka:
1. 3x Milka Yoghurt 100 g
2. 3x Milka White 100 g>/br> 3. 3x Milka Strawberry 100 g
4. 3x Milka Chocolate Dessert 100 g
5. 3x Milka Oreo Sandwich 92 g
6. 3x Milka Bubbly Milk 90 g
7. 3x Milka Choco Grain 42 g
8. 4x Milka Cake & Choc 35 g
9. 1x Milka Cookie Loop 132 g
10. 1x Milka Oreo Cookie Sensation 156 g
11. 1x Milka Choco Stix 112 g
12. 1x Milka Choco Brownie 150 g
13. 1x Milka Choco Mini Stars 150 g
14. 1x Milka White Choco Mini Stars 150 g
Hodnota Výhry neprekročí hodnotu 350 €. Predpokladaná hodnota Výhry je 44,61 €. Pokiaľ by sa hodnota Výhry zmenila, presnú hodnotu výhry oznámi Usporiadateľ Výhercovi pri jej odovzdaní.


6.2. Každý Súťažný týždeň sa bude súťažiť o celkovo 20 Výhier. Po skončení Súťažného týždňa vyberie Usporiadateľ zo všetkých Súťažiacich, ktorí sa v danom Súťažnom týždni Súťaže zúčastnili, celkovo 20 Súťažiacich (ďalej len „Výherci“), ktorí budú kontaktovaní a obdržia Výhru, to všetko za predpokladu, že tieto Pravidlá neustanovujú inak. Každý Súťažiaci môže v rámci jedného Súťažného týždňa vyhrať maximálne jednu Výhru; pokiaľ by daná Súťažiaci bol Usporiadateľom v rámci jedného Súťažného týždňa vybraný v zmysle čl. 7 Pravidiel opakovane a mal by tým pádom obdržať druhú, či ďalšiu Výhru, stráca nárok na takúto druhú a akúkoľvek ďalšiu Výhru a Usporiadateľ je oprávnený postupovať obdobne podľa č. 7.4. Pravidiel.


6.3. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej Výhry, ako je stanovené Usporiadateľom. Zodpovednosť Usporiadateľa za prípadné vady Výhry sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.


6.4. Usporiadateľ je oprávnený nahradiť Výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť tak podmienky odovzdania Výhier v prípade, ak Výhry nebudú poskytnuté treťou osobou (napr. dodávateľom Usporiadateľa) tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s Pravidlami.


7. Výber Výhercov


7.1. Výherci budú Usporiadateľom, resp. Organizátorom vybraní vždy losovaním prostredníctvom automatického náhodného výberu.


7.2. Losovanie Výhercov prebehne vždy do 5 dní od konca daného Súťažného týždňa, za ktorý sa Výhra losuje.


7.3. Výherci budú oznámení na Súťažnej stránke pod Príspevkom do 3 dní od losovania. Výherci budú kontaktovaní Usporiadateľom, resp. Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook, a to za účelom získania celého mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a doručovacej adresy pre účely zaslania Výhry. Usporiadateľ sa pokúsi každého Výhercu kontaktovať vždy dvakrát.


7.4. V prípade, ak sa Usporiadateľovi nepodarí úspešne kontaktovať Výhercu a Výherca sa s Usporiadateľom nespojí do 7 dní od losovania a neoznámi mu požadované údaje, a to celé meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a doručovaciu adresu na účely zaslania Výhry, stráca daný Výherca bez ďalšieho nárok na Výhru a Výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený s ňou naložiť podľa svojho vlastného uváženia a je oprávnený vylosovať namiesto pôvodného Výhercu náhradného Výhercu.


7.5. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre so žiadosťou o oznámenie údajov na účely zaslania Výhry z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú na strane Usporiadateľa (napr. nedostupnosť Výhercu alebo technické problémy sociálnej siete Facebook a pod.).


8. Odovzdanie Výhier


*

8.1. Výhry budú Výhercom odoslané do 30 dní od konca Súťažného týždňa, za ktorý sa daná Výhra losovala. Výhry budú Výhercom zaslané na doručovaciu adresu, ktorú na tento účel Výherca Usporiadateľovi oznámi, a to na náklady Usporiadateľa prostredníctvom prepravcu zvoleného Usporiadateľom (kuriér, Slovenská pošta alebo iná doručovateľská spoločnosť). Výhra sa považuje za doručenú, akonáhle bude Usporiadateľom odovzdaná vybranému prepravcovi na prepravu. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie Výhry alebo za jej poškodenie, oneskorenie, stratu pri preprave spôsobené okolnosťami, ktoré Usporiadateľ nemohol ovplyvniť, najmä okolnosťami na strane prepravcu. Vlastnícke právo k Výhre prechádza na Výhercu okamihom odovzdania Výhry prepravcovi na prepravu.


8.2. V prípade, ak by bola Výhra na strane dodávateľa Usporiadateľa dočasne nedostupná, je Usporiadateľ oprávnený Výhercovi Výhru zaslať v najbližšej možnej dobe, ako bude Výhra Usporiadateľovi jeho dodávateľom doručená. O dlhšom termíne doručenia, resp. odovzdania Výhry bude Usporiadateľ Výhercu informovať.


8.3. V prípade, ak Výherca odmietne Výhru prevziať alebo sa Výhra vráti Usporiadateľovi späť ako nedoručená, Výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený s ňou naložiť podľa svojho vlastného uváženia a je prípadne oprávnený vylosovať namiesto pôvodného Výhercu náhradného Výhercu podľa čl. 7.4. Pravidiel.


8.4. V prípade, ak Výherca bude chcieť od účasti v Súťaži odstúpiť a Výhru vrátiť Usporiadateľovi, znáša Výherca všetky náklady spojené s odoslaním Výhry späť Usporiadateľovi.


9. Zodpovednosť za komentár


9.1. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyhlasuje a Usporiadateľovi zaručuje, že svojim Komentárom neporuší práva a oprávnené záujmy tretích osôb a že Usporiadateľovi ani inej osobe tým nespôsobí škodu a/alebo nemajetkovú ujmu, prípadne bezdôvodné obohatenie, najmä, že voči Usporiadateľovi nebudú uplatnené akékoľvek peňažné nároky tretích osôb a v prípade, ak by sa tak stalo, zaväzuje sa takéto nároky na odmenu, bezdôvodné obohatenie, škodu alebo nemajetkovú ujmu v celej výške tretej osobe na výzvu Usporiadateľa uhradiť.


10. Ochrana osobných údajov


10.1. Pre možnosť usporiadania a priebeh Súťaže je nevyhnutné, aby Súťažiaci poskytli svoje osobné údaje. Súťažiaci môžu byť v priebehu Súťaže požiadaní, aby poskytli svoje meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a doručovaciu adresu, a to na účely usporiadania Súťaže, najmä na účely organizácie a vyhodnotenia Súťaže, losovanie Výhercov a odovzdanie Výhier. Na rovnaký účel bude spracované aj Facebookové meno Súťažiaceho, pod ktorým vloží Komentár pod Príspevok.


10.2. Prevádzkovateľom osobných údajov, t.j. tým, kto určuje a rozhoduje o tom, prečo a ako sú osobné údaje Súťažiacich v súvislosti so Súťažou spracované, je Usporiadateľ.


10.3. Usporiadateľ spracúva osobné údaje Súťažiacich tak, ako je to nevyhnutné pre účasť v Súťaži v súlade s Pravidlami a na účely zaistenia priebehu a zverejnenia výsledkov Súťaže, teda najmä na účely výberu a oznámenia Výhercov (vrátane oznámenia mien Výhercov na sociálnych sieťach) a na účely odovzdania Výhry Výhercom, t.j. v prípadoch, kedy je takéto spracovanie potrebné pre realizáciu opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť Súťažiacich, pri plnení zmlúv uzatváraných v súvislosti so Súťažou alebo z dôvodu oprávneného záujmu Usporiadateľa na zabezpečení priebehu Súťaže a na informovaní o Súťaži a jej výsledkoch.


10.4. Osobné údaje môžu byť spracované taktiež na účely oprávnených záujmov Usporiadateľa, Organizátora, ako aj ostatných Súťažiacich, najmä na účely overenie dodržiavania pravidiel Súťaže, prípadného vymáhania právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou Súťaže, či v konaniach vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti s usporadúvaním Súťaže. Usporiadateľ taktiež spracúva osobné údaje Súťažiacich, ak je to nevyhnutné na plnenie jeho právnych povinností, najmä na účely vedenia účtovnej evidencie, plnenie daňových povinností a v ďalších prípadoch, kedy to ukladajú právne predpisy a taktiež na účely oprávneného záujmu Usporiadateľa, najmä pre prípad vymáhania vlastných právnych nárokov.


10.5. Osobné údaje budú spracované na účely usporiadania Súťaže a nebudú spracované na marketingové účely.


10.6. Usporiadateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré mu Súťažiaci sám poskytne, t.j. najmä osobné údaje, ktoré Súťažiaci uvedie v Komentári alebo v súkromnej správe Usporiadateľovi alebo pokiaľ vyplývajú z názvu osobného účtu Súťažiaceho na sociálnej sieti Facebook (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovacia adresa, označenie osobného účtu Súťažiaceho na sociálnej sieti Facebook (názov profilu Súťažiaceho))


10.7. Ako dotknutá osoba má Súťažiaci voči Usporiadateľovi tieto práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah, ktorý sa spracúva a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, (ii) na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov, (iii) na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov a (vi) právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu. Zároveň má Súťažiaci právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, a to v prípade, že zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušili svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených právnych predpisov.


10.8. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretej osobe, ktorá sa podieľa na zabezpečovaní priebehu a realizácie Súťaže. Na spracovanie poskytnutých osobných údajov Súťažiacich sa popri Usporiadateľovi a Organizátorovi môžu podieľať doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Na spracovaní osobných údajov poskytnutých Súťažiacimi sa na účely zasielania Výhier bude taktiež podieľať spoločnosť OGILVY ONE, a.s., IČO: 25725831 , so sídlom Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.


10.9. Doba spracovania osobných údajov je počas Súťažného obdobia a tiež po dobu rozposielania všetkých Výhier Výhercom, resp. prepadnutia Výhier Usporiadateľovi, najmenej však po dobu dvoch mesiacov po skončení Súťažného obdobia. Počas dlhšej doby môže Usporiadateľ spracúvať osobné údaje iba v prípade, ak by dlhšie spracovanie bolo v súlade s platnými právnymi predpismi alebo oprávnený záujmom Usporiadateľa, Organizátora alebo ostatných Súťažiacich, najmä na účely prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch súvisiacich s organizáciou Súťaže či konaniach vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti s usporiadaním Súťaže.


10.10. Pokiaľ Súťažiaci nesúhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov alebo má proti takémuto spracovaniu námietky, prípadne požaduje ich výmaz, môže za týmto účelom použiť správu zaslanú e-mailom na adresu info@dfmg.cz.


11. Záverečné ustanovenia


11.1. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Práva a povinnosti, ktoré vzniknú v súvislosti so Súťažou, pokiaľ nie sú upravené v Pravidlách, sa spravujú právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Prípadné spory týkajúce sa Súťaže alebo týchto Pravidiel sú kompetentné riešiť slovenské súdy s miestnou príslušnosťou podľa sídla Usporiadateľa.


11.2. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže alebo Súťaž skrátiť či predĺžiť, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude Súťažiacim oznámená prostredníctvom Stránky s Pravidlami.


11.3. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhier nie je možná a Výherca nie je oprávnený domáhať sa výmeny alebo zmeny Výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá Súťažiacemu vznikne v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s použitím získanej Výhry.


11.4. Ak hodnota jednotlivej Výhry prekročí čiastku v celkovej výške 350,- EUR vrátane DPH, podlieha podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zdaneniu, pričom daň je na svoje náklady povinný zaplatiť Výherca. Výhercovia sú plne zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s Výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Ako hodnota jednotlivej Výhry prekročí 350,- EUR, je Výherca taktiež povinný v zmysle predpisov platných na území SR zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok ustanovených zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení.


11.5. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za prípadné technické či iné problémy, ktoré spôsobia nemožnosť nahratia príspevku do Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane sociálnej siete Facebook, poskytovateľov internetových služieb a pripojenia na strane Súťažiaceho ani na strane Usporiadateľa.


11.6. Súťažiaci nesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý vloží v rámci Komentára do Súťaže. Súťažiaci taktiež zodpovedá Usporiadateľovi za akúkoľvek ujmu, ktorú by týmto prípadne spôsobil tretím osobám. Súťažiaci je povinný vložiť ako Komentár výlučne taký obsah, na jeho vloženie je oprávnený a pokiaľ takémuto vloženiu nebránia žiadne práva (práva duševného vlastníctva, osobnostné práva a pod.) tretích osôb a zároveň taký obsah, ktorý nie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


11.7. Orgánom oprávneným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Súťaži, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, Bratislava, ars@soi.sk, adr@soi.sk. Bližšie informácie na webových stránkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Súťažiaci tu nájde informácie o spôsobe a podmienkach alternatívneho riešenia sporov, kedy takéto konanie môže byť začaté len na základe návrhu Súťažiaceho a pokiaľ sa mu nepodarí vyriešiť spor priamo s Usporiadateľom.


V Prahe dňa 5. dubna 2023
Mondelez Europe Services GmbH
Vo veci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika